മുഴുവൻ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും സഹായ ഉപകരണം ലഭ്യമാക്കും; ‘ശ്രവൺ’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ

പെട്ടിമുടി ദുരന്ത ബാധിതർക്ക് പുനരധിവാസം; സർക്കാർ പതിച്ച് നൽകിയ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം വിതരണം ചെയ്തു

പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിൽ ബാക്കിയായ എട്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം വേഗത്തിലാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കുടുംബങ്ങൾക്ക്