നെയ്യാര്‍ സഫാരി പാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കടുവ പാര്‍ക്കില്‍ തന്നെയുണ്ടെന്ന് വനം വകുപ്പ്

നെയ്യാര്‍ സഫാരി പാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കടുവ പാര്‍ക്കില്‍ തന്നെയുണ്ടെന്ന് വനം വകുപ്പ്.

അതിമോഹം ആപത്ത്

തമ്പാന്‍ തായിനേരി കോലുവള്ളിക്കാട്ടിലെ ആശ്രമത്തിൽ ശിവദത്തൻ എന്നൊരു സ്വാമി പല വിധത്തിലുള്ള അത്ഭുത