കേരളം കീഴാളരല്ല

കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനും കത്തി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന്

യുഎസ് വിധിയെഴുതുന്നു

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പ്രതിനിധിയായ