കഥകളുടെ കഥ

ഗിഫു മേലാറ്റൂർ അന്ന കരിനീന   റഷ്യൻ സാമൂഹികജീവിതം പ്രതിഫലിക്കുന്ന കൃതി. ലിയോ