സാമ്പത്തിക സംവരണം; മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പിഎസ് സി പുറത്തിറക്കി

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന സംവരണേതര വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള 10 ശതമാനം സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള