തദ്ദേശ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; നിരീക്ഷകരെ നിയമിച്ചു

തദ്ദേശ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീതിപൂർവ്വവും നിഷ്പക്ഷവുമായി നടത്തുന്നതിന് നിരീക്ഷകരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവായതായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്