കോവിഡ് വ്യാപനം; നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്നത് കളക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാം

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്നതില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് തീരുമാനം