ആൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കൊല്ലം ജില്ലാ സമ്മേളനം

Web Desk
Posted on October 17, 2017, 12:20 pm

ആൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കൊല്ലം ജില്ലാ സമ്മേളനം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സാവിത്രി ഹാളിൽ AKWAEU പ്രസിഡന്റ് ജി.എസ്.ജയലാൽ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു