ബാറുകള്‍ ഉടൻ തുറക്കില്ല

Web Desk
Posted on September 19, 2020, 5:20 pm

സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകള്‍ ഉടൻ തുറക്കില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം.

updat­ing…