കിഫ്ബിയിലൂടെ മാറ്റത്തിന്റെ മുഖവുമായി സംസ്ഥാനത്തെ 144 വിദ്യാലയങ്ങള്‍

വികസനത്തിന്റെ പാതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യഞ്ജത്തിന്റെ ഭാഗമായി കിഫ്ബിയിലൂടെ

കിഫ്ബിയുടെ ചിറകിൽ കുതിപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന കോട്ടയം

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലുണ്ടായ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന മുന്നേറ്റത്തിനാണ് കിഫ്ബി വഴിയൊരുക്കിയത്. കോട്ടയത്തിന്റെ