അങ്കമാലിക്ക് കുതിപ്പേകാൻ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ

അങ്കമാലി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും അങ്കമാലി നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെയും കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ബൃഹദ്പദ്ധതിക്കാണ്

ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് എറണാകുളം