കിഫ്ബി ഒരുക്കുന്നത് വന്‍ പദ്ധതികള്‍; കിഫ്ബിയിലൂടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റി കാസര്‍കോട് ജില്ല

വികസന പാതയില്‍ പുതിയ കാല്‍വെപ്പുകളുമായി മുന്നോട്ടു കുതിക്കുന്ന കാസര്‍കോട് ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി കിഫ്ബി