കിഫ്ബിയുടെ ചിറകിൽ കുതിപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന കോട്ടയം

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലുണ്ടായ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന മുന്നേറ്റത്തിനാണ് കിഫ്ബി വഴിയൊരുക്കിയത്. കോട്ടയത്തിന്റെ