കിഫ്ബിയിലൂടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വികസനക്കുതിപ്പില്‍ ബേപ്പൂര്‍ മണ്ഡലം

ഫറോക്ക് ബേപ്പൂരില്‍ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വികസനക്കുതിപ്പ്. വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ കാലയളവില്‍