പൊന്നാനിയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് നിറം ചാര്‍ത്തി കിഫ്ബി പദ്ധതികള്‍

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലൂടെ പൊന്നാനിയുടെ നിരവധി വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ്

ലക്ഷ്യം വികസന കുതിപ്പ് തന്നെ; കിഫ്ബി സമ്മാനിക്കുന്നു പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍

കേരളസര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന കിഫ്ബിപദ്ധതിയിലൂടെ ജില്ലയില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നാടിന്റെ മുഖഛായക്ക്