പാലക്കാടിന്റെ വികസന പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ കിഫ്ബി പദ്ധതികള്‍

ജില്ലയുടെ വികസന പൂര്‍ത്തീകരണം കിഫ്ബി പദ്ധതികളിലൂടെയാകുമെന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വാഗ്ദാനം വിഭാവനം