ആറന്മുള

കോഴഞ്ചേരി പാലത്തിന് സമാന്തരമായി പമ്പയാറിന് കുറുകെ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

കോന്നി

കിഫ്ബിയുടെ കീഴിൽ വിവിധങ്ങളായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കോന്നിയിൽ നടന്ന് വരുന്നത്. കോന്നി മെഡിക്കൽ