കിഫ്ബിയിലൂടെ മാറ്റത്തിന്റെ മുഖവുമായി സംസ്ഥാനത്തെ 144 വിദ്യാലയങ്ങള്‍

വികസനത്തിന്റെ പാതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യഞ്ജത്തിന്റെ ഭാഗമായി കിഫ്ബിയിലൂടെ