പുത്തൂരില്‍ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക്

ഇക്കാല്ലം ഡിസംബറോടെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കാവുന്ന നിലയില്‍ നിര്‍മ്മാണം പുരോഗിക്കുന്ന പൂത്തൂര്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കാണ്