സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ചികിത്സാ രീതിയിൽ മാറ്റം

Web Desk

തിരുവനന്തപുരം

Posted on July 22, 2020, 1:30 pm

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ചികിത്സാ രീതിയിൽ മാറ്റം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോവിഡ് രോഗികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇനി ആന്റിജൻ പരിശോധന മതിയാകും. ആർടിപിസിആർ പരിശോധന ഒഴിവാക്കി. കോവിഡ് രോഗികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇനി ആന്റിജൻ പരിശോധന മതിയാകും. ആർടിപിസിആർ പരിശോധന ഒഴിവാക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി.

updat­ing..

you may also like this video