കൊല്ലത്തിന്‍റെ കായല്‍ക്കാഴ്ചകള്‍… ക്യാമറ കണ്ടത് ഇരയും വേട്ടക്കാരനും…

Web Desk
Posted on March 04, 2019, 2:42 pm
മത്സ്യത്തെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ചേരക്കോഴി. കൊല്ലം അഷ്ടമുടിക്കായലില്‍ നിന്നൊരു കാഴ്ച്ച
ഫോട്ടോ: സുരേഷ് ചൈത്രം