പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ ക്ഷീരകേരളം

അഡ്വ. കെ രാജു

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി

Posted on June 01, 2020, 4:00 am

ലോകം മുഴുവൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി, സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി ചില്ലറയല്ല. ലോക്ഡൗണിന്റെ തുടക്കകാലത്തുണ്ടായ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ, പാൽ സംഭരണത്തിലും പാലിന്റെയും പാലുല്പന്നങ്ങളുടെയും വിപണനത്തിലും യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയും നേരിടാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ക്ഷീരസഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മാതൃകാപരമായ സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്താൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാൻ സാധിച്ചു.

ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ക്ഷാമമില്ലാതെ പാലും ഉല്പന്നങ്ങളും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ജൂൺ ഒന്നിന് ലോകക്ഷീരദിനം കടന്നുവരുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെയും ലോക ഭക്ഷ്യകാർഷിക സംഘടനയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത്. ഈ വർഷം ലോക ക്ഷീരദിനത്തിന്റെ 20-ാം വാർഷികമാണ്. സമീകൃത പോഷകാഹാരം എന്ന നിലയിൽ പാലിനെ ഉയർത്തി കാട്ടുക, ജീവനോപാധി എന്ന നിലയിൽ പശുവളർത്തലിന്റെ പ്രസക്തി പൊതുജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക, ക്ഷീരകർഷകരോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ലോകക്ഷീരദിനത്തിന്റെ പ്രസക്തി.

ഈ വർഷം പൊതുപരിപാടികൾ ഇല്ലെങ്കിലും വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ജൂൺ ഒന്നിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ക്ഷീരകർഷകരുമായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ 3,600 ൽപരം വരുന്ന ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ “അതിജീവനം പ്രകൃതിയോടൊപ്പം” എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നടുന്ന ഒരു പരിപാടിയും നടക്കും. 2018 ലെയും 2019 ലെയും പ്രളയം, കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി എന്നിവ ഈ മേഖലയിലെ വളർച്ചയ്ക്കും സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനും മങ്ങലേൽപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യമായ പാലിന്റെ ഏതാണ്ട് 90 ശതമാനം ആഭ്യന്തരമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷവും ക്ഷീരമേഖലയിൽ ദേശീയ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയോളം വളർച്ച നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ക്ഷീരകർഷകരുടെ സ്ഥിരോത്സാഹവും ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങളുടെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ സഹകരണമേഖലയിലെ പാൽ സംഭരണത്തിൽ പ്രതിദിനം 1.5 ലക്ഷം ലിറ്ററോളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത വേനലും ഈ കുറവിന് ഒരു പക്ഷേ കാരണമാകാം. എങ്കിലും ജൂൺ മാസത്തോടെ ഏറെക്കുറെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലെത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടരലക്ഷം ചാക്ക് സമീകൃത കാലിത്തീറ്റ, ഓരോ ചാക്കിനും 400 രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകി, ജൂൺ ‑ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായി കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലൂടെ പച്ചപ്പുല്ല്/വൈക്കോൽ എന്നിവ സബ്സിഡി നിരക്കിലൂടെയുള്ള വിതരണം, ധാതുലവണ മിശ്രിതത്തിന്റെ വിതരണം എന്നിവ കൂടി നടപ്പിലാക്കും. നബാർഡ്, കേരള ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലെ ക്ഷീര‑മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് 1500 കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ.

ഒരു കർഷകന് പരമാവധി 1.6 ലക്ഷം രൂപ മിതമായ ആറ് ശതമാനം പലിശനിരക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് പദ്ധതി. സുഭിക്ഷ കേരളം എന്ന ബൃഹത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 245 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ നാമമാത്ര ക്ഷീരകർഷകർക്കും ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള വിവിധ സഹായങ്ങളായും ഡയറി പ്ലാന്റുകളുടെ നവീകരണത്തിനും ഈ തുക വിനിയോഗിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷീരകർഷകർക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായും കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടി ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷം ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഒന്നാംഘട്ട പദ്ധതിയിലൂടെ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ അഞ്ച് വർഷത്തേയ്ക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതും കൃത്യമായ തിരിച്ചടവിന് മൂന്ന് ശതമാനം കേന്ദ്രസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി ഉതകും.

ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് 25 പഞ്ചായത്തുകളെ ക്ഷീരഗ്രാമങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ട് ക്ഷീരരംഗത്ത് സമഗ്ര വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ പരമാവധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഘടനകളോടെയുള്ള ഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രികാല മൃഗചികിത്സ സേവനം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള 152 ബ്ലോക്കുകളിൽ 105 ലും നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ പദ്ധതികളായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ടെലി വെറ്ററിനറി യൂണിറ്റുകൾ, മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ 77 കോടി രൂപയുടെ ജീവനോപാധി സഹായ പാക്കേജ്, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും അനുബന്ധ ഏജൻസികളും ചേർന്നുള്ള ഇറച്ചി കോഴി ഉല്പാദന വർധനവിനായുള്ള 63.11 കോടി രൂപയുടെ കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

ഇതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്, കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കാർഷിക പാക്കേജിൽ 15,000 കോടി രൂപ മൃഗസംരക്ഷണ‑ക്ഷീരവികസന മേഖലയിലെ വൻകിട സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് എന്നും ആശ്രയിക്കാവുന്നതും വിശ്വസിക്കാവുന്നതുമായ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് തളർച്ചയുണ്ടാവാതെ നോക്കുമോ എന്നതിലും ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും കരുത്തോടെ തളരാതെ നിന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷീരമേഖല ഇനിയും പുതിയ വികസന പാതകളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഈ ക്ഷീരദിനത്തിൽ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം.