മഹാമാരി കാലത്ത്‌ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്‌ ഈ കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും അറിയാമോ?

Web Desk
Posted on May 23, 2020, 10:05 pm