ആനയുടെ പേരിൽ വർഗ്ഗീയ മുതലെടുപ്പ്‌ നടത്താൻ ഇറങ്ങിയവരോട്‌ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഇത്‌ കേരളമാണ്‌, ആ വിത്ത്‌ ഇവിടെ വളരില്ല

Web Desk
Posted on June 06, 2020, 8:36 am

ആനയുടെ പേരിൽ വർഗ്ഗീയ മുതലെടുപ്പ്‌ നടത്താൻ ഇറങ്ങിയവരോട്‌ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഇത്‌ കേരളമാണ്‌, ആ വിത്ത്‌ ഇവിടെ വളരില്ല… Watch video