തീരദേശറോഡ് കടലെടുത്തപ്പോൾ…

Web Desk
Posted on December 02, 2017, 12:10 pm

ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലം ഇരവിപുരം ചാനായ്ക്കഴികത്ത് തീരദേശറോഡ് കടലെടുത്തപ്പോൾ

ഫോട്ടോ; സുരേഷ് ചൈത്രം