ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധസംഘം രണ്ടാം ഘട്ടം കേരളത്തിൽ

Web Desk

തിരുവനന്തപുരം

Posted on March 11, 2020, 6:19 pm

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ടാ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാംഘട്ടം വിദഗ്ദസംഘം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ കീഴിലുള്ള 25 അംഗ മെന്റർ അധ്യാപകരുടെ സംഘമാണ് കേരള എസ്‌സിഇആർടിയിലെത്തിയത്.

സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് എസ്‌സിഇആർടി ഡയറക്ടർ ഡോ ജെ പ്രസാദ് നേതൃത്വെ നൽകി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ച് ഡോ സി രാമകൃഷ്ണനും സംസ്ഥനത്തെ സ്കൂൾ അക്കാദമിക മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോ എസ് രവീന്ദ്രൻ നായരും സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശ്രീ സി രാധാകൃഷ്ണനും സ്കൂൾ ഐസിടി മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ജയകൃഷ്ണനും ചർച്ചകൾ നയിച്ചു.

കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളും അതിന് ആക്കം കൂട്ടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംഘം ശ്ലാഘിച്ചു. കേരളത്തിലെ അധ്യാപക പരിശീലന പാഠപുസ്തക നിർമ്മാണം, പഠനപ്രക്രിയ, മൂല്യനിർണ്ണയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ സംഘാംഗങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി.

you may also like this video;