ചിത്രങ്ങൾ: സുരേഷ് ചൈത്രം

കൊല്ലം

January 22, 2020, 7:25 pm

വനിതാ ഹോക്കി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ സെമിനാറും ഉത്ഘാടനവും വനം മന്ത്രി കെ രാജു നിര്‍വഹിക്കുന്നു

Janayugom Online

കൊല്ലത്തു 10 th സീനിയര്‍ നാഷണല്‍ വനിതാ ഹോക്കി ചാമ്പ്യന്‍ ഷിപ്പിന്റെ സെമിനാറും ഉത്ഘാടനവും വനം മന്ത്രി കെ രാജു നിര്‍വഹിക്കുന്നു

Eng­lish Sum­ma­ry: For­est Min­is­ter K Raju inau­gu­rates Sem­i­nar and Inau­gu­ra­tion of Wom­en’s Hock­ey Championship