കാറ്റെടുത്ത മേല്‍ക്കൂര

Web Desk
Posted on June 13, 2019, 3:56 pm

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും  മേൽക്കൂര തകർന്ന കൊല്ലം വാടിയിൽ ലോറൻസിന്റെ  വീട് 

ചിത്രം: സുരേഷ് ചൈത്രം