ഡാലിയ ജേക്കബ്

ആലപ്പുഴ:

January 29, 2021, 7:57 pm

സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ കരുത്തിൽ വിശപ്പുരഹിത കേരളം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്

Janayugom Online

സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ കരുത്തിൽ വിശപ്പുരഹിത കേരളം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്. എട്ടുമാസത്തിൽ 876 ജനകീയ ഹോട്ടലുകളാണ് കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലെ ബജറ്റിലാണ് 20 രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന 1000 ജനകീയ ഹോട്ടൽ എന്ന ആശയം സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. തുടർന്ന് കോവിഡ് പാക്കേജിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണ് കുടുംബശ്രീ. ഇതുവരെ 3844 പേർക്ക് തൊഴിലും തുച്ഛവിലയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണവും നൽകാൻ കുടുംബശ്രീക്കായി. നിർധനർക്ക് ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകാനും സാധിച്ചു. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കോവിഡ് 19 കടന്നുവന്നത് വെല്ലുവിളിയായി. ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ടീമും സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്നായിരുന്നു പ്രവർത്തനം.

ദിവസേന ഏകദേശം 80, 000 പേരാണ് ഹോട്ടലുകളിൽനിന്ന് 20 രൂപയുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പ്രഭാതഭക്ഷണവും രാത്രി ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കുന്ന ജനകീയ ഹോട്ടലുകളായും ഇവ മാറും. ആരും വിശന്നിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലകളുടെ ശൃംഖലയാണ് കുടുംബശ്രീ ഒരുക്കുന്നത്. ആരംഭിച്ച 876 ഹോട്ടലുകളിൽ കൂടുതലും എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. ഇവിടെ 102 ഹോട്ടലുകൾ തുറന്നു.

തിരുവനന്തപുരം — 80, കൊല്ലം- 73,പത്തനംതിട്ട ‑45,ആലപ്പുഴ- 60, കോട്ടയം- 57,ഇടുക്കി- 36,തൃശ്ശൂർ — 72,പാലക്കാട്- 77,മലപ്പുറം- 65,വയനാട്- ‑22,കോഴിക്കോട്- 79,കണ്ണൂർ‑75,കാസർകോഡ്- 33 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ എണ്ണം. ആകെ 3844 പേരാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെയാണ് ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ രൂപീകരണം. പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും സഹായവും പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട്. സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് ജനകീയ ഊണിനുള്ള അരി 10. 90 രൂപയ്ക്ക് റേഷൻ കടയിൽനിന്ന് നൽകും. കുടുംബശ്രീ ടീമാണ് ഏകോപനവും ഹോട്ടലുകളുടെ സംഘാടനവും.

ENGLISH SUMMARY: hunger free kerala

YOU MAY ALSO LIKE THIS VIDEO