അനീഷ് ഷാരൂണ്‍ റഷീദ്

November 22, 2021, 7:12 am

കാക്കകൾ

Janayugom Online

ഒന്ന്
പിണ്ഡച്ചോറു തിന്നുവാനെത്തും
കൈ കൊട്ടുന്ന നേരത്തു
ബലികാക്കകൾ.
അവയെത്തിയില്ലെങ്കിലോ
മുത്തച്ഛനൊരാവലാതിയാണ്;
ശവടക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇളച്ചോറ് തിന്നാൻ
കൂട്ടമായി എത്തുന്ന
കാക്കകൾ, മരിച്ചോർക്കായുള്ള
വിശപ്പകറ്റലാണത്രേ!

രണ്ട്
വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ പടർന്ന
മുറ്റത്തെ കല്പടവുകൾക്കു മീതെ
ചോറ് വിളമ്പിയ നാക്കില
താഴേയ്ക്ക് കൊത്തിവലിച്ചിട്ട്
പിന്നെയുമഞ്ചാറു കൊത്തി
തിന്നു തീർക്കുന്ന കാക്കകൾ;
കല്യാണ പന്തലൊരുങ്ങി
ബിരിയാണി മണം മൂക്കേ
ഒന്നിനു പുറകിലൊന്നന്നായ്
എത്തുമ്പോൾ,
വാഴയിലകൾ കൊത്തിവെടിപ്പാക്കി
പോകും കാക്കകൾ!

മൂന്ന്
കാക്ക പോവുന്നേരം
നോക്കി നിൽക്കും കൊത്തിത്തിന്നാൻ
തക്കം നോക്കിയിരിക്കുന്ന മൈനകൾ;
കാക്കകൾ പോകുന്നതും
ഒളിക്കണ്ണിനാൽ
നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടെ -
ന്തോരം കിളികൾ!

നാല്
യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ വെടിയേറ്റു വീഴുന്ന
ശിരസ്സറ്റ കബന്ധങ്ങൾ
കൊത്തി വലിക്കുന്ന,
വിശുദ്ധ പാപങ്ങൾ
കൊക്കിലേറ്റുന്ന കാക്കകൾ;
യുദ്ധോത്സുകരാം കാക്കകൾ!
ചരിത്രത്തിലെത്രയെത്ര
യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തുകൂട്ടിയവർ!

അഞ്ച്
നെയ്യപ്പം റാഞ്ചുന്ന കാക്ക;
പെൺകുട്ട്യേളെ റാഞ്ചുന്ന കാക്ക!

ആറ്
ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിലേക്ക്
നഗ്നരായ് പാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്ന കാക്കത്തി;
കാക്കക്കറുപ്പുളള ഉടുപ്പുടുത്തുടലിനെ മറച്ചവർ
ദേശമന്യരാക്കപ്പെട്ട കാക്കത്തികൾ!

ഏഴ്
ദുഃശ്ശകുനമാക്കി മാറ്റി നിർത്തിയ
പഴങ്കഥയിലെന്നും തെളിഞ്ഞുനിന്ന കറുത്ത കാക്ക;
എത്ര നികൃഷ്ട പരിഛായയിൽ
താമരക്കാലത്തെ പച്ച കാക്കകൾ!

എട്ട്
ആരറിയുന്നു
ആരറിയുന്നു
കാക്ക ഒരു പാവം പാവം
ജീവിയാണെന്ന്…