പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി

June 05, 2020, 5:30 am

ഭൂമിക്ക് കുടചൂടാൻ ഒരുകോടി മരങ്ങൾ

Janayugom Online

ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം മനുഷ്യരാശിയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലിൽ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം വരുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്.

അതിവർഷം, ആഗോളതാപനം, സമുദ്രങ്ങളുടെ മലിനീകരണം, മരുഭൂമിവൽക്കരണം, കൊടും വരൾച്ച- ഇങ്ങനെ അനേകം പ്രതിസന്ധികളെ ലോകം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഇവ ബാധിക്കുന്നതിന് രാജ്യാതിർത്തികൾ തടസ്സമാകുന്നില്ല. ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ പച്ചപ്പും ജൈവ വൈവിധ്യവും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നതാണ് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം. ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല അത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി 2016ൽ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനപത്രികയിൽ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. സമഗ്രമായ പാരിസ്ഥിതിക പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള സമീപനമാണ് അത്.

പ്രകടനപത്രിക ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. മണ്ണും ജലവും ജൈവ വൈവിദ്ധ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ നീർത്തടാടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കും. വനം, കണ്ടൽ കാടുകൾ, കാവുകൾ, നദീതീര സ്വാഭാവിക സസ്യജാലങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കും. വനസംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം വനവൽകരണത്തിനും ഹരിതവൽകരണത്തിനും ഊന്നൽ’. കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷം എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയത് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകയാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം.

ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം മുതൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നത്. പ്രളയാനന്തര നവകേരള നിർമാണത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവിക നിലനിൽപ്പുകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ഒരു വികസന സമീപനത്തിനും സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റ അനിവാര്യത ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രകൃതിയെ തകർക്കുന്ന പ്രവണതകൾക്കെതിരായ അവബോധമുണർത്തുന്നതു കൂടിയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം. കേരളത്തിന്റെ ഹരിതകേരളം മിഷൻ അത്തരമൊരു മുൻകൈയാണ്. കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷതകളായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വൃത്തിയും ജല സമൃദ്ധിയും വീണ്ടെടുക്കുക, സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് അതിന്റെ മാർഗരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, വിവിധോദ്ദേശ്യ വൃക്ഷങ്ങൾ, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതും ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൃഷി വകുപ്പ്, മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വകുപ്പ്, കുടുംബശ്രീ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രധാനമായും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. 2016–17ൽ 86 ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നട്ടു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കി. തുടർച്ചയായ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയം തൈകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വൃക്ഷവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്ഥായിയാക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി പച്ചത്തുരുത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.370 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 536 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ 627 പച്ചത്തുരുത്തുകൾ നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഈ മാസം കൊണ്ട് അത് ആയിരമായി മാറും.

ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ നാലു ദുരന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ജനതയാണ് നമ്മുടേത്. തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച രണ്ടു പ്രളയങ്ങൾ, ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, നിപ വൈറസ് ബാധ എന്നിവയാണ് കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ചത്. അസൂയാവഹമായ ഒരുമയോടെയാണ് അതിനെയൊക്കെ നാം നേരിട്ടത്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം നമുക്കുണ്ടായത് 2018ൽ സംഭവിച്ച നൂറ്റാണ്ടുകണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തെ തുടർന്നാണ്. അതിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടന്ന് നാം കരകയറിയെങ്കിലും പ്രളയത്തിൽ തകർന്നുപോയ കേരളത്തെ പുനർനിർമിക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് കോവിഡ് 19 മഹാമാരി വന്നത്. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം. മനുഷ്യന്റെ അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴിച്ച് വ്യാവസായിക, വാണിജ്യ, ഗതാഗത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാർഷികമേഖലയിൽ സ്തംഭനമുണ്ടായി. ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം നിലച്ചു.

ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടേതിന് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ആഘാതമാണ് കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരാശിക്കുമേൽ ഏൽപിച്ചത്. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ഇടപെടലുകൾ അതിനനുസൃതമായതു കൂടിയാവണം. ഈ വർഷം ഒരുകോടി ഒമ്പതു ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടാണ് നാം പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ജൂൺ അഞ്ചിന് 81 ലക്ഷം തൈകൾ നടും. ജൂലൈ ഒന്നുമുതൽ 27 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 28 ലക്ഷം തൈകൾ നടും. കൃഷിവകുപ്പും വനംവകുപ്പും ചേർന്നാണ് തൈകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ 12 ലക്ഷം തൈകൾ ഒരുക്കി. പ്ലാവ്, മാവ്, മുരിങ്ങ, കറിവേപ്പ്, റംബൂട്ടാൻ, മാങ്കോസ്റ്റിൻ, ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയവയുടെ തൈകളാണ് വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. “ഭൂമിക്ക് കുടചൂടാൻ ഒരുകോടി മരങ്ങൾ’ എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കോവിഡാനന്തര കേരളം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിൽ പിന്നാക്കം പോകരുത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിലേക്ക് സർക്കാരിനെ നയിച്ചത്.

തരിശുനിലങ്ങളിൽ പൂർണമായി കൃഷിയിറക്കുക, ഉൽപാദന വർധനവിലൂടെ കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുക, കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് യുവാക്കളെയും തിരിച്ചുവരുന്ന പ്രവാസികളെയും കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക, മൃഗപരിപാലന-മത്സ്യബന്ധന മേഖലകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണം, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കായി അടുത്ത ഒരുവർഷം 3680 കോടി രൂപയാണ് ചെലവിടുക. പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിന് പ്രധാന സംഭാവന ഈ പദ്ധതിക്ക് നൽകാനാവും.

ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്മേലുള്ള ആഘാതം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണവും അതിന്റെ സംസ്കരണവും നമുക്ക് പൂർണമായും പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാലിന്യനിർമാർജനം പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായി നാം കാണുന്നു. വെല്ലുവിളികൾക്കു മുന്നിൽ പതറിനിൽക്കുകയല്ല നാം. അവ മറികടന്ന് മുന്നേറാൻ സർവ കരുത്തും സമാഹരിക്കുകയാണ്. ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരുകോടി വൃക്ഷവേരുകൾ നമ്മുടെ നല്ല നാളേക്കുള്ള ഉറപ്പാണ്. ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഈടുമാണ്.