വട്ടപാട്ടിൽ A ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ നെയ്യാറ്റിൻകര ഗവ: ഹയർ സെക്രന്ററി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ

By: Web Desk | Wednesday 10 January 2018 8:29 PM IST

58-> മത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹയർ സെക്രന്ററി വിഭാഗം വട്ടപാട്ടിൽ A ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ നെയ്യാറ്റിൻകര ഗവ: ഹയർ സെക്രന്ററി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ