വേദി ഉണരും മുമ്പ്…

Web Desk
Posted on December 07, 2018, 9:53 am
വേദി നാലിൽ ഹയർ സെക്കൻന്ററി വിഭാഗം തിരുവാതിര മത്സരത്തിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ  ഒരുക്കത്തിൽ 
വേദി രണ്ടിൽ എച്ച്‌.എസ് വിഭാഗം മോഹിനിയാട്ടം ആരംഭിച്ചു
ചിത്രങ്ങൾ: രാജേഷ് രാജേന്ദ്രൻ