കാമ്പിശ്ശേരി അനുസ്മരണത്തിൽ ജനയുഗം

Web Desk
Posted on July 27, 2020, 7:09 pm

കൊല്ലം കടപ്പാക്കട ജനയുഗം കാമ്പിശ്ശേരി ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന കാമ്പിശ്ശേരി അനുസ്മരണത്തിൽ ജനയുഗം കൊല്ലം യൂണിറ്റ് റസിഡന്റ് എഡിറ്റർ പി എസ് സുരേഷ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു