18 വയസുകാരിയെ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ച്‌ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട്‌ സംഭവിച്ചത്‌…

Web Desk
Posted on June 09, 2020, 11:14 am

18 വയസുകാരിയെ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ച്‌ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. ഭർത്താവുമായി ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കാത്ത അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട്‌ സംഭവിച്ചത്‌… | കുടുംബ കോടതി Episode 06 | ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കേസ്‌ ഡയറി | റാണി രജനി

Watch Video