ചാത്തന്‍സ് ഫാന്‍സ്

Web Desk
Posted on May 17, 2018, 4:39 pm
മൈഡിയര്‍ കുട്ടിച്ചാത്താന്‍ സിനിമ കാണാന്‍ കലാഭവനില്‍ എത്തിയ കുട്ടി ഡെലിഗേറ്റ്‌സുകള്‍
ചാത്തന്‍സ് ഫാന്‍സ്: മൈഡിയര്‍ കുട്ടിച്ചാത്തന്‍ സിനിമ കാണാന്‍ ത്രീഡി കണ്ണട ലഭിച്ചപ്പോള്‍ സന്തേഷം പങ്കിടുന്ന കുട്ടികള്‍
ചിത്രങ്ങള്‍ : രാജേഷ് രാജേന്ദ്രന്‍