സി പി ഐ  കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയി വീണ്ടും എൻ അനിരുദ്ധൻ 

Web Desk
Posted on January 31, 2018, 6:36 pm

സി പി ഐ  കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ട എൻ അനിരുദ്ധൻ