നിപ: വവ്വാലുകളെ പിടിക്കുന്നതിനായി വലകൾ സ്ഥാപിച്ചു

Web Desk
Posted on June 13, 2019, 3:10 pm

കൊച്ചി: വടക്കൻ പറവൂരിൽ വവ്വാലുകളെ ധാരാളമായി കാണുന്ന വാവക്കാട്ട് പ്രദേശത്തു വവ്വാലുകളെ പിടിക്കുന്നതിനായി രണ്ടു വലകളും നിപാ വൈറസ് ബാധിച്ച യുവാവിൻറെ വീടിനു സമീപത്തെ ഫല വൃക്ഷ പരിസരത്തു ഒരു വലയും വൈറോളജി ഇന്സ്ടിട്യൂട്ട് അധികൃതർ സ്ഥാപിച്ചു. കേരള വൈറോളജി ഇന്സ്ടിട്യൂട്ട് , നാഷണൽ വൈറോളജി ഇന്സ്ടിട്യൂട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അടങ്ങിയ എട്ടംഗ സംഘമാണ് വലകൾ ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിച്ചത്. വവ്വാലുകളെ നാളെ പിടിച്ചു സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കും.

YOU MAY LIKE THIS VIDEO