മഴകാത്ത് വരണ്ടകൊക്കുമായിവേഴാമ്പലിനെപ്പോലെ അതിരപ്പള്ളി

Web Desk
Posted on June 24, 2019, 4:40 pm
കേരളത്തിലെ നയാഗ്ര’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
ഫോട്ടോ ജീ.ബി കിരൺ