ഗ്ർർർ.…ഞാൻ പതുങ്ങുന്നതേ, കുതിക്കാനാ..

Web Desk
Posted on January 03, 2018, 12:47 pm

തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ പൊന്നി എന്ന കടുവ എട്ടുവര്ഷത്തിനുശേഷം ജന്മം നൽകിയ കുട്ടികടുവ.

ഫോട്ടോ: രാജേഷ് രാജേന്ദ്രൻ