പൊള്ളുന്ന വെയിലല്ല പ്രശ്‌നം എരിയുന്ന വയറാണ്

Web Desk
Posted on February 12, 2019, 4:58 pm
കത്തുന്നവേനൽ ച്ചൂടിലും തളരാതെ കൊല്ലം നഗരത്തിലെ തിരക്കിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ബംഗാളി തൊഴിലാളികൾ 

ഫോട്ടോ: സുരേഷ് ചൈത്രം