ഓണാഘോഷം

Web Desk
Posted on September 09, 2019, 7:28 pm

ഓണാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം ബീച്ചിൽ അരങ്ങേറിയ അരിനല്ലൂർ സംഘത്തിKARADIKALI ന്റെ കരടികളി