ഖനനം

അനുപ്രിയ
Posted on November 02, 2020, 12:56 pm

രണത്തിൻ്റെ കോട്ടവാതിൽ
തകർത്ത്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ
പൊൻതൂവലുകൾ സൂക്ഷിച്ച
ഖനി തേടിയിറങ്ങിയ
മണ്ണിൻ്റെ വേരുകൾ
ഇലപ്പടർപ്പുകളിൽ മറഞ്ഞ്

കരുത്തിൻ വിത്തുകളിൽ
വിഷം കുത്തിവക്കുന്ന
തേളുകളെ ഭയന്ന്
കണ്ണുമൂടിക്കെട്ടിയ ദേവത

അവസാനശ്വാസത്തിനും
വിലയിടുന്ന
ഇരുട്ടുകൊണ്ട്
കൊട്ടാരം പണിയുന്നവരുടെ
ചരിത്രം തേടിയിറങ്ങിയവർ
തണ്ടിൽനിന്നും വേരിലേക്ക്
പകർന്ന ഊർജ്ജം
കഥകളുടെ ആഴങ്ങളിൽ
മുങ്ങാംകുഴിയിട്ട്
ചോരച്ചുവപ്പിനായ്
വീണ്ടും ദാഹിച്ചു

കുഴിച്ചെടുത്ത സത്യത്തിൻ
വിത്തുകൾ
വീര്യത്തിൻ തീച്ചൂടിൽ
നാവുകൾ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ

അടിപതറിയ ചാരന്മാർ
അവർ ഒരുക്കിയ
സൗരയുഥത്തിൽ

ലോകം പുതിയൊരു
വെളിച്ചവും
ഭൂമി, രുചിയേറിയ
ഉപ്പിൻതരികളുടെ
പിറവിക്കുമായ് കാത്തിരുന്നു
ചിറകുകൾക്ക് അതിർത്തി
വരക്കാത്ത
ദിനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ച്