നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനായ ഭർത്താവും ഫാന്റസിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യയും, അവർക്കിടയിലെ ഒഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും

Web Desk
Posted on May 19, 2020, 7:06 pm

നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനായ ഭർത്താവും ഫാന്റസിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സിറ്റിലൈഫ്‌ ഭാര്യയും, അവർക്കിടയിലെ ഒഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും! ഇത്‌ എല്ലാ ദമ്പതികളും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കണം… | കുടുംബ കോടതി Episode 03 | ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കേസ്‌ ഡയറി | റാണി രജനി | Rani Rajani Psy­chol­o­gist, Trivan­drum