കാലവർഷത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം: 2.1 കോടി അനുവദിച്ചു

Web Desk
Posted on November 19, 2019, 7:18 pm

മാനന്തവാടി: കഴിഞ്ഞ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ തകർന്ന മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലെ 21 റോഡുകൾ സർക്കാർ ഭരണാനുമതിയായി. വെള്ളപൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പണം അനുവദിച്ചത്. ഓരോ റോഡിനും 10 ലക്ഷം രൂപവീതമാണ് അനുവദിച്ചത്.

തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ വെൺമണി-തിടങ്ങഴി റോഡ്, കമ്പിപ്പാലം-മുതിരേരി റോഡ്, എടലക്കുനി റോഡ് എന്നിവയും, തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിലെ വഞ്ഞോട്-വെള്ളിലാടി റോഡ്, മക്കിയാട്-കോട്ടയിൽ റോഡ്, കുഞ്ഞോം കോളനി-ചപ്പയിൽ റോഡ് എന്നിവയും തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ കാറ്റാടി-വരിനിലം റോഡ്, അമ്മാനി ‑പാൽവെളിച്ചം റോഡ്, ദമ്പട്ട നാഗമന റോഡ്തുടങ്ങിയവയാണ്.

കൂടാതെ മാനന്തവാടി മുൻസിപാലിറ്റിയിൽ പാലാക്കുളി-ചെറുപുഴറോഡ്, എരുമത്തെരുവ്-ചെറ്റപ്പാലം റോഡ്, ചെറ്റപ്പാലം ‑വള്ളിയൂർക്കാവ് റോഡും പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ ആര്യന്നൂർ പരകുനി-മാതൻകോട് റോഡ്, ചെമ്പിളി-ആറുമൊട്ടംകുന്ന് റോഡ്, കള്ളംതോട്-മലങ്കര റോഡും വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്തിൽമൊതക്കര‑നാരോക്കടവ് റോഡ്, ആറുവാൾ‑8/4റോഡ്, പീച്ചംങ്കോട്-ക്വാറി റോഡും എടവക പഞ്ചായത്തിൽ പന്നിച്ചാൽ‑അഗ്രഹാരം റോഡ്, കല്ലോടി-വെള്ളമുണ്ട റോഡ്, മൂളിത്തോട്-കാപ്പുംകുന്ന് റോഡ് തുടങ്ങിയ റോഡുകളും പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന റോഡുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.