സിദ്ധനർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കൊല്ലം താലൂക്ക് യൂണിയൻ സമ്മേളനം

Web Desk
Posted on December 10, 2018, 6:12 pm

സിദ്ധനർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കൊല്ലം താലൂക്ക് യൂണിയൻ
പൊതുസമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുദാന ചടങ്ങിൽ കെ.
സോമപ്രസാദ് എംപി പ്രസംഗിക്കുന്നു.