കൊല്ലത്തു നടന്ന സ്പോർട്സ് റാലി…

Web Desk
Posted on August 30, 2019, 2:03 pm

ദേശീയ കായിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊല്ലത്തു നടന്ന സ്പോർട്സ് റാലി…