ഇ‍ഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം; സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവ പോയിന്‍റ് നിലവാരം

Web Desk
Posted on December 08, 2018, 7:34 pm

ആലപ്പുഴ: 59 ാം സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ഫലങ്ങള്‍ പുറത്ത് വരുമ്പോള്‍ പാലക്കാട് ഒന്നാമത്. 527 പോയിന്‍റാണ് പാലക്കാടിനുള്ളത്. ഇതേ പോയിന്‍റുമായി കോഴിക്കോടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

Sl.No Dis­trict HS Gen­er­al HSS Gen­er­al Gold Cup Point HS Ara­bic HS San­skrit
Sl.No Dis­trict HS Gen­er­al HSS Gen­er­al Gold Cup Point HS Ara­bic HS San­skrit
1  Palakkad 231 296 527 55 40
2  Kozhikode 227 300 527 55 40
3  Thris­sur 231 287 518 55 40
4  Kan­nur 232 286 518 55 40
5  Malap­pu­ram 211 291 502 55 38
6  Ernaku­lam 217 282 499 55 40
7  Alap­puzha 219 279 498 51 40
8  Kol­lam 226 267 493 55 38
9  Kot­tayam 202 285 487 42 38
10  Thiru­vanan­tha­pu­ram 208 276 484 48 38
11  Wayanad 214 258 472 55 38
12  Kasaragod 208 255 463 53 38
13  Pathanamthit­ta 183 260 443 40 36
14  Iduk­ki 176 221 397 45 32