റിപ്പോ നാലുശതമാനത്തില്‍ തുടരും: നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റംവരുത്താതെ ആര്‍ബിഐ

വായ്പാവലോകന യോഗത്തില്‍ ഇത്തവണയും റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നിരക്കുകളില്‍ മാറ്റംവരുത്തിയില്ല. റിപ്പോ നിരക്ക് നാലുശതമാനത്തില്‍