നീതിപീഠത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ

രാജ്യം സ്‌ഫോടനാത്മകമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകു­ന്നതെ­ന്ന് പരമോന്നത നീതിപീഠം നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരവസര­ത്തി­ല്‍ പ്രതി­സന്ധി